Regulamin serwisu moto2.pl

§1

Zasady ogólne

Niniejszy regulamin zwany w dalszej części „Regulaminem” dokładnie określa warunki korzystania z serwisu Moto2.pl.

Warunkiem korzystania z serwisu Moto2.pl jest szczegółowe zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacja. Rejestracja w serwisie jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

Administratorem serwisu Moto2.pl jest firma: Studio Kreacja Przemysław Bazanowski

ul. Grottgera 15/11, 63-100 Śrem, NIP: 785 174 65 59, REGON: 301587920 
email: kontakt@moto2.pl tel. 570 670 629.

Administrator posiada prawa autorskie do serwisu Moto2.pl. Zabrania się kopiowania w całości lub w fragmentach treści serwisu, grafik, oraz kodów źródłowych.

Zabrania się udostępniania treści zawartych w Serwisie bez uprzedniej zgody Administratora.§2

Definicje

 1. Serwis – Serwis internetowy Moto2.pl dostępny pod adresem internetowym www.moto2.pl
 2. Użytkownik - Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba prawna, lub fizyczna posiadająca urządzenie z dostępem do Internetu oraz wyposażone w przeglądarkę internetową za pomocą której loguje się do Serwisu Moto2.pl, uprzednio akceptując regulamin.
 3. Kupujący – Użytkownik, który za przy użyciu Serwisu złożył zapytanie o części używane. Kupujący nie może korzystać z funkcji sprzedażowych Serwisu.
 4. Sprzedający – Użytkownik, który zajmuje się sprzedażą części używanych do samochodów lub motocykli uprzednio rejestrując się w Serwisie jako sprzedawca części.
 5. Konto –dostępna dla Użytkownika usługa po dokonaniu rejestracji w Serwisie. Pozwala ona na wystawianie przez Kupującego Zapytania o używane części samochodowe, jak i na składanie ofert i informowanie o dostępności przez osoby Sprzedające. Umożliwia Użytkownikom dostęp do danych osobowych (również ich edycji), oraz korzystanie z pozostałych Usług w Serwisie, a także możliwości modyfikacji ustawień. Konta są panelami na których Sprzedawcy dokonują transakcji z Kupującymi.
 6. Zapytanie o części - pytanie wysłane przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą Serwisu o dostępność oraz cenę danej części używanej samochodowej lub motocyklowej.
 7. Rejestracja – proces utworzenia konta Użytkownika, potwierdzona aktywacją poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na podany adres e-mail.
 8. Administrator- właściciel Serwisu lub jego pracownik kontrolujący przestrzeganie niniejszego Regulaminu i administrujący pracę Serwisu.
 9. Dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.
 10. Transakcja – przebieg sprzedaży części pomiędzy Kupującym-Sprzedającym, do którego narzędziem są funkcje serwisu.§3

Ogólne warunki korzystania z serwisu

 1. Każdy użytkownik serwisu Moto2.pl zobowiązany jest do zapoznania, akceptacji oraz stosowania się do regulaminu.
 2. Treść regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym www.moto2.pl/regulamin Zmiany w regulaminie wprowadzane są przez Administratora bez konsultacji z Użytkownikami. O zmianach w regulaminie Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem od Administratora.
 3. Rejestrując się lub składając zapytanie w serwisie Moto2.pl Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin.
 4. Akceptując regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości w formie e-mail, lub SMS od Administratora Serwisu.
 5. Warunkiem korzystania z Serwisu przez osobę fizyczną jest ukończenie 18 roku życia.
 6. Warunkiem korzystania z Serwisu przez Sprzedawcę jest czynne prowadzenie działalności gospodarczej lub spółki.
 7. Serwis Moto2.pl świadczy usługi kojarzenia kupującego ze sprzedawcą. Serwis nie zajmuje się bezpośrednio sprzedażą części używanych, czy też odpłatnym pośrednictwem w sprzedaży. Zakup części używanych w Serwisie Moto2.pl odbywa się na zasadzie umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą z wyłączaniem serwisu, który nie odpowiada prawnie za przebieg transakcji. Za sprzedane części odpowiadają Sprzedawcy.
 8. Serwis Moto2.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników. Administrator może usunąć treści niezgodne z regulaminem lub konto Użytkownika zamieszczającego treści niezgodne z regulaminem.
 9. Serwis nie odpowiada za utratę danych z serwerów Serwisu.
 10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn zależnych od Użytkowników lub niezależnych od Serwisu.
 11. Administrator nie kontroluje części oferowanych przez Sprzedających.
 12. Okno reklamowe na stronie głównej Serwisu, w którym wyświetlają się ostatnio szukane części może odbiegać od rzeczywistości.
 13. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji danych po każdej zmianie.
 14. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest firma Studio Kreacja Przemysław Bazanowski ul. Grottgera 15/11, 63-100 Śrem, NIP: 785 174 65 59, REGON: 301587920 , która przetwarza Dane Osobowe zgodnie z niniejszym Regulaminem, oraz przepisami prawa, w tym z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 15. Zdjęcia części przesyłane przez Użytkowników udostępniane są przez Serwis dla pozostałych Użytkowników tylko do wewnętrznych potrzeb Serwisu, w celu prawidłowego przebiegu transakcji. Nie zostaną one wykorzystane przez Serwis do celów marketingowych.
 16. Użytkownikom, którzy nie posiadają praw autorskich do zdjęć przesyłanych wewnątrz Serwisu zabrania się kopiowania, umieszczania w Serwisie i udostępniania zdjęć osobom trzecim.
 17. Konto w serwisie przypisane jest do adresu e-mail. Na dany adres e-mail przypisane jest tylko jedno konto. Kupujący nie ma dostępu do sekcji sprzedażowej Serwisu, Sprzedawca może mieć dostęp do sekcji sprzedażowej w Serwisie.
 18. Użytkownik nie może oferować dostępu do swojego konta oraz hasła osobie trzeciej za wyjątkiem firm, gdzie dostęp do Serwisu mogą uzyskać osoby pracujące w danej firmie za pozwoleniem właściciela firmy.
 19. Oferty zamieszczane w Serwisie mogą być oferowane poza Serwisem.
 20. Promocje, programy lojalnościowe i konkursy prowadzone przez Serwis posiadają osobny regulamin.§4

Funkcjonowanie Serwisu Moto2.pl

 1. Moto2.pl to internetowa giełda używanych części. Sprzedający może oferować Kupującemu wyłącznie części używane nadające się do ponownego użytkowania, bez wad ukrytych, nie zagrażające bezpieczeństwu Kupującego. Odpowiedzialność za szkody poniesione z tytułu użycia i kupna części używanej spoczywają na Sprzedawcy, który to sprzedał wadliwe części używane.
 2. Kupujący składa zapytanie o części używane za pomocą formularza zgłoszeniowego.
 3. Aktywacja zapytania przez Kupującego następuje po kliknięciu w link aktywacyjny, który serwis wysyła poprzez e-mail na adres podany przez Kupującego lub poprzez wpisanie 4-cyfrowego kodu aktywacyjnego wysyłanego na numer telefonu Kupującego. Zapytania nie aktywowane nie zostaną przesłane do Sprzedawców.
 4. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie o część za pomocą trzech funkcji:
  • MAM – klikając „mam” Sprzedawca podaje Kupującemu cenę w PLN brutto za dostępną część. Sprzedawca może dopisać dodatkową wiadomość dla Kupującego, wysłać zdjęcie części, określić koszt i sposób dostawy części, oraz formę sprzedaży. Klikając „wyślij ofertę” Sprzedawca składa ofertę na część używaną, oferta zostaje wysłana dla Kupującego. Sprzedawca może edytować złożoną ofertę do momentu zakupu przez Kupującego;
  • PYTANIE – klikając w funkcje „pytanie” Sprzedawca wysyła pytania dotyczące zapytania, aby Kupujący sprecyzował zapytanie;
  • NIE MAM – klikając przycisk „Nie mam” sprzedawca informuje Kupującego, że nie posiada danej części używanej. Zapytanie trafia do archiwum sprzedawcy.§5

Warunki korzystania z Serwisu dla Kupującego

 1. Klikając „Znajdź część” Kupujący akceptuje regulamin Serwisu.
 2. Składając Zapytanie Kupujący ma obowiązek podać swój adres e-mail lub swój numer telefonu (jedna z danych kontaktowych – służy do poinformowania Kupującego o otrzymanej ofercie od Sprzedawcy).
 3. Zamieszczając Zapytanie Kupujący ma obowiązek wypełnić wszystkie wymagane pola znajdujące się w sekcji składania Zapytań. Pola dodatkowe „więcej szczegółów”, „dodaj więcej szczegółów” i „dodaj kolejną część” nie są obowiązkowe do zgłoszenia części, lecz wypełnienie ich pomoże ustalić Sprzedawcy dostępność części.
 4. Aktywując Zapytanie Serwis uaktywnia panel Kupującego, gdzie Kupujący może zarządzać swoimi Zapytaniami. W panelu Kupujący ma dostęp do wyszukanych ofert, do ofert złożonych przez Sprzedawców oraz zadanych pytań.
 5. Edycja Zapytań możliwa jest na Koncie Kupującego po zalogowaniu się do Serwisu.
 6. Złożenie Zapytania w Serwisie moto2.pl nie gwarantuje otrzymania oferty od Sprzedawcy.
 7. Zapytanie wyświetla się Sprzedawcy w zakładce „Zapytania” przez 72 godziny lub do odpowiedzi Sprzedawcy na Zapytanie, po czym trafia do Archiwum Sprzedawcy. W archiwum Zapytanie przechowywane jest przez minimum 30 dni.
 8. Kupujący może usunąć Zapytanie w dowolnym momencie, bez żadnych konsekwencji lub zostanie ono usunięte przez Administratora po 30 dniach od dodania. Usunięcie zapytania spowoduje utratę ofert, pytań i wszystkich danych związanych z Zapytaniem.
 9. Zabrania się umieszczania zapytań niezgodnych z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005r., poz. 1666.
 10. Zabrania się umieszczania w Zapytaniu danych teleadresowych, linków do innych portali o podobnej treści, danych niezgodnych z tematyką Serwisu oraz ofert.
 11. Zapytania niezgodne z regulaminem mogą zostać usunięte przez Administratora.
 12. Za złożone oferty oraz prawidłowy przebieg transakcji odpowiada Sprzedawca.
 13. Kupujący przed zakupem ma obowiązek zapoznać się z ofertą od Sprzedawcy oraz z danymi firmy i danymi kontaktowymi Sprzedawcy. W przypadku wątpliwości czy dana część będzie właściwa niezbędny jest kontakt ze Sprzedawcą. W przypadku otrzymania przesyłki z daną częścią Kupujący ma obowiązek zweryfikowania czy dana część została dostarczona od odpowiedniego Sprzedawcy.
 14. Po zaakceptowaniu oferty od Sprzedawcy i kliknięciu „Do koszyka” oraz „Potwierdź zamówienie” Kupujący ma obowiązek skontaktowania się ze Sprzedawcą w celu uzgodnienia sposobu odbioru zakupionej części.
 15. Kupujący ma możliwość zrezygnowania z zamówienia, jeśli wysyłka części nastąpi później, niż 7 dni od daty zamówienia.
 16. Kupujący ma prawo odstąpienia od zakupu, jeśli kwota żądana przez Sprzedawcę różni się od tej w wysłanej ofercie.
 17. Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu przedmiotu zakupionego na odległość (poza lokalem przedsiębiorstwa) w terminie 14 dni zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) bez podania przyczyny zwrotu i poniesienia kosztów.
 18. Wszelkie reklamacje, gwarancje, zwroty kupujący ustala ze Sprzedającym.
 19. Serwis nie pośredniczy w przepływie pieniędzy pomiędzy Kupującym-Sprzedającym.
 20. Serwis Moto2.pl nie jest gwarantem przy zakupie części przez Kupującego. Warunki gwarancji określa Sprzedający.§6

Warunki korzystania z serwisu dla Sprzedającego

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jako Sprzedający jest rejestracja użytkownika w Serwisie za pomocą formularzy dostępnych pod adresem
  www.moto2.pl/oferta-dla-sprzedawcy.
 2. Dostęp do zapytań w Serwisie jest odpłatny. Opłata za korzystanie z Serwisu naliczana jest w formie abonamentu miesięcznego.
 3. Kwota abonamentu jest stała i wynosi:
  • 49zł brutto dla zarejestrowanych firm (warunkiem jest przedstawienie dokumentów świadczących o prowadzeniu czynnej jednoosobowej działalności gospodarczej, lub spółki w zakresie sprzedaży używanych części – wynikające z wpisu CDIDG);
  • Dla firm chcących opłacić z góry abonament na okres dłuższy niż miesiąc Serwis przewiduje rabaty. Koszt abonamentu po rabacie: 2 miesiące – 95zł,
   3 miesiące 139zł, 6 miesięcy 259zł, 12 miesięcy 499zł. Podane ceny zawierają VAT;
 4. Okres abonamentowy rozpoczyna się z dniem przedłużenia abonamentu na koncie Sprzedającego i jego długość zależy od ilości wykupionych miesięcy dostępu do Serwisu.
 5. Abonament należy opłacić w wysokości określonej w §6 pkt. 3 niniejszego regulaminu na konto bankowe nr 94 1060 0076 0000 3260 0189 8263 Dane do przelewu: Moto2.pl, ul. Grottgera 15/11, 63-100 Śrem.
 6. Serwis nie pobiera prowizji od ilości sprzedanych części oraz od wysokości kwoty za sprzedane części.
 7. Faktura VAT zostanie wysłana do Sprzedawcy w ciągu 7 dni o daty zaksięgowania środków na koncie. Faktura zostanie przesłana drogą elektroniczną na e-mail Sprzedającego oraz będzie dostępna w sekcji: Moje konto > Płatności > Historia Płatności. Serwis nie wysyła faktury papierowej.
 8. Sprzedający opłaca abonament za miesiąc z góry. Nie opłacenie abonamentu ogranicza dostęp do funkcji Serwisu.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości cen abonamentów. Zmiany w cenniku nie obejmują Sprzedawców w okresie opłaconego abonamentu, nowe stawki obowiązywać będą z końcem opłaconego okresu abonamentowego.
 10. Nieopłacenie przez Sprzedawcę abonamentu nie wiąże się z usunięciem konta przez Administratora.
 11. Sprzedawca, który nie opłacił abonamentu nie traci prawa do zakończenia transakcji rozpoczętych w okresie opłaconego abonamentu. Nieopłacenie abonamentu nie skutkuje blokadą dostępu do już złożonych ofert i zadanych pytań.
 12. Konta Sprzedawców, którzy nie stosują się do Regulaminu mogą zostać usunięte przez Administratora, w takim przypadku opłacony abonament oraz opcje dodatkowe nie podlegają zwrotowi.
 13. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za części sprzedawane przez Sprzedawców.
 14. Zabrania się oferowania oraz sprzedaży części pochodzących z przestępstwa, uszkodzonych, nie nadających się do ponownego użytku, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu kupującego, niezgodnych z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005r., poz. 1666.
 15. Zabrania się działań Sprzedającego na szkodę Kupującego, wszelkie formy nieuczciwości Sprzedawcy będą miały skutek prawny zgodnie z Prawem Rzeczpospolitej Polski.
 16. Sprzedawca może przesłać ofertę Kupującemu w momencie gdy danej części nie posiada, ale pod warunkiem, że w momencie zamówienia będzie daną część posiadał.
 17. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie usunąć ofertę, jeśli ta jest już nieaktualna.
 18. Sprzedawca wystawiając ofertę Kupującemu ma obowiązek podać cenę w PLN brutto.
 19. Kwota zakupu części przez Kupującego nie może różnić się od kwoty w ofercie wysłanej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną lub drogą telefoniczną.
 20. Sprzedawca ma obowiązek zrealizować wysyłkę części w możliwie jak najkrótszym czasie, od momentu zamówienia przez Kupującego i nie później niż 6 dni.
 21. Sprzedawca ma obowiązek poinformować Kupującego o wysyłce i przebiegu transakcji klikając w odpowiednie funkcje Serwisu, właściwe do danego etapu realizacji transakcji. Narzędzia to tego przeznaczone Sprzedawca znajdzie w zakładce „Zamówienia” i „Sprzedane” w swoim panelu.
 22. Sprzedawca rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na publikowanie przez Administratora logo i danych firmowych w Serwisie.
 23. Użytkownik rejestrujący się w Serwisie jako Sprzedawca oświadcza, że jego działalność prowadzona jest na terenie Polski jednocześnie podlega on pod prawo podatkowe i przepisy prawne Rzeczypospolitej Polskiej.§7

Regulamin promocji „1 miesiąc gratis”

 1. Promocja obejmuje tylko pełne jeden miesiąc od dnia zarejestrowania się Użytkownika w Serwisie.
 2. Z promocji może skorzystać tylko Użytkownik prowadzący czynną działalność gospodarczą lub spółkę w zakresie sprzedaży używanych części.
 3. Warunkiem skorzystania z promocji jest zarejestrowanie się w Serwisie jako Sprzedawca z podaniem wszystkich danych w celu weryfikacji przez Sprzedawcę.
 4. Konto zostanie aktywowane przez Administratora po zweryfikowaniu danych w systemie CEIDG.
 5. Sprzedawca korzystający z promocji ma pełen dostęp do Serwisu, poza opcjami dodatkowymi.
 6. Sprzedawcę korzystającego z promocji „1 miesiąc gratis” obowiązuje pełen regulamin z wyłączeniem opłat opisanych w § 5 pkt. 3 niniejszego regulaminu.
 7. Z końcem darmowego okresu Administrator ogranicza Sprzedawcy dostęp do Serwisu, tym samym nie nalicza automatycznie abonamentu, Użytkownik sam decyduje czy opłaci abonament. Uiszczenie abonamentu przez Użytkownika po zakończonym okresie darmowym jest dobrowolne.
 8. Po upływie jednego miesiąca darmowego korzystania z Serwisu Sprzedawca decyduje czy:
  • Opłaca abonament i ma pełen dostęp do Serwisu;
  • Nie opłaca abonamentu, ale posiada darmowe konto z ograniczonym dostępem do Zapytań o części (nie może składać ofert i pytań);
  • Usuwa konto z Serwisu nie ponosząc żadnych opłat (należy poinformować Administratora w celu usunięcia konta).§8

Rezygnacja Użytkownika z Serwisu Moto2.pl

 1. Użytkownik może poprosić Administratora o usunięcie konta w Serwisie Moto2.pl. Prośby o usunięcie konta prosimy wysyłać na adres email kontakt@moto2.pl , lub listownie Studio Kreacja Przemysław Bazanowski ul. Grottgera 15/11, 63-100 Śrem.
 2. Usunięcie konta Kupującego nastąpi maksymalnie w ciągu 7 dni od otrzymania prośby przez Administratora.
 3. Usunięcie konta w przypadku Sprzedawcy, który opłacił abonament nastąpi najpóźniej po 7 dniach po ostatnim dniu wykupionego abonamentu.
 4. Sprzedawca, który opłacił abonament i wystąpił z prośbą o usunięcie konta nie otrzyma zwrotu nadpłaconego abonamentu.
 5. Rezygnacja z Serwisu nie zwalnia Użytkowników z zobowiązań zawartych pomiędzy sobą.
 6. W przypadku braku akceptacji ewentualnych aktualizacji powyższego regulaminu prosimy o przesłanie rezygnacji z posiadania konta na w/w adres.
 7. W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących powyższego regulaminu prosimy o kontakt z Administratorem.